xây dựng

Có cần phải xin phép khi phá dỡ công trình cũ?

Có cần phải xin phép khi phá dỡ công trình cũ?

Sau khi báo chí đăng tải các bài đặt vấn đề bất hợp lý trong chỉ thị 09, UBND TP cũng vừa có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng phải xem xét và sửa đổi nếu nội dung chỉ