thuế

Phải nghiêm chỉnh thực hiện cam kết tự do hóa thương mại đối với Việt Nam

Phải nghiêm chỉnh thực hiện cam kết tự do hóa thương mại đối với Việt Nam

Trên cơ sở tính bổ trợ cao giữa trao đổi hàng hóa, Việt Nam cần có những chính sách riêng đặc thù đối với từng đối tác cụ thể. Việc nghiên cứu sâu và có chính sách thích hợp để