thông tư

Tìm hiểu quy định nhập khẩu máy xúc cũ

Tìm hiểu quy định nhập khẩu máy xúc cũ

Theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính thì các loại máy xúc thuộc nhóm hàng trên có thuế suất